bloggInlägg 4 av 5. Fortsättning av analys av medial kommunikation avseende Equmeniakyrkan och synsätt på den lilla baptist- eller missionsförsamlingen

Fortsättning från 3 tidigare inlägg. Varje inlägg kan inte ses separat utan hör samman med tidigare.

– Punkter att beakta efter “bokstäver” enligt tidigare inlägg

Klassisk baptistkyrka Equmeniakyrkan ifrågasätter om där finns en trygg miljö för sk. HBTQ-i personer

P.Finns en fråga om synd och nåd framställt av  församlingens ordförande Nina Pirander

Begreppen synd och nåd är vanliga i såväl intern kristen debatt som i icke sakrala sammanhang. Orden väcker intrese utifrån olika utgångspunkter. Debatten i Uppsala baptistkyrka handlar ju delvis om HBTQ så det finns skäl att församlingens ordförande härleder frågorna kring detta.

I klassisk kristendom inte minst i Svenska kyrkan brukas i varje gudstjänst en bön som kallas syndabekännelse, Grunden till den är nog att Guds ord klargör att vi alla är syndare i behov av omvändelse nåd och tro. Det finns flera varianter av en sådan bön/bekännelse om synd men här nedan en  hämtad från en baptistförsamling.

Jag bekänner inför dig, helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på mig i barmhärtighet
och förlåt mig för Jesu Kristi skull.

“Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”
1 Joh 1:9R

Bibelns ord om synd nåd och räddning är så väl dokumenterad att den i kristen kontext är ganska självklar. I Romarbrevet 3 20 ff finns en samlad bild.

19  Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud. 20  Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.

Förklarad rättfärdig i Kristus

21  Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus[g] för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24  och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. 25  Honom har Gud ställt fram som en nådastol[h] genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet[i], eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. 26 I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Omvändelsen, frälsningen och det nya livet ärvägen till försoning, frihet, befrielse och ett evigt liv. I den dg vi alla möter….domens dag… finns ju samband mellan mitt get förhållande till synd och nåd, omvändelse och efterföljelse, helgelse och förnyelse.

Men värt att uppmärksamma att Equmeniakyrkan via sin biträdande kyrkoledare motsäger tex Paulus om vad som är synd eller inte. Detta gjordes i ett inlägg i tidningen Sändaren 2015:

https://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

Om den teologiska läran är kyrkans är det logiskt att trygg miljö är att omforma eller undvika eller omforma de texter i Bibeln som ger en annan bil i dem som läser det. Här finns en tankemässig och etisk port om bibelns ord i förhållande till mina egna eller mångas åsikter. Camnerins roll som ledare fller också under det ansvar som församlingarnas ledare har enligt samma Guds ord.

R. samt D och I. Bibeltexters tolkning nutida kunskapen människan när det gäller hbtq.

Ovanstående frågeställning är väl känd och brukas ofta i samtal om just kristna kyrkors inställning till Guds ord o förhållande till samtidens värderingar av det som kallas HBTQ-i.  Det som oftast anförs är att vi numera har dokumenterade kunskaper som gör att det biologiskt eller fysiskt eller genetiskt förhåller sig så att homosexualitet är något medfött och naturligt och därvid en del av Guds skapelse och ett uttryck för Herrens skapade kärleksverk. Det betyder att vi vare sig genom en evolutionär eller biologisk erfarenhet upptäckt denna del av Herrens skapelse, som nu erfarits.

Den psykologiska eller biologiska kunskapen som Paulus, Jesus mfl omfattade anses inte innehålla de fakta vi idag har.  Ej sällan uppfattas bibelorden spegla en patriarkal  människosyn som bottnar i mellanösterns och det samhällets värderingar.

Nutida kunskaper om genus, könsmaktsordningar, intersektionalitet, psykologi och medicin anses skapa en ny förståelse för att bibeln är en tidstypisk markör av dåtidens värderingar.

Som förklaring till förändringen kopplas ovanstående nästan undantagslöst till begreppet “Bibelsyn”. Är Bibeln Guds ord såsom den är skriven eller är Bibeln en viktig god bok ur vilken vi som enskilda och församling kan hämta kunskap om Gud och o Jesu kärleksgärning. Ordet Bibelsyn handlar om den egna individens upplevelse av textens innehåll och  förståelsen av Guds ord.

Att tro att Bibel de facto är Guds ord nedtecknat av människor under ledning av Gud genom Den helige Anden är naturligt för Karismatiska församlingar idag. På samma sätt som i traditionella frikyrkliga- och baptist/pingst församlingar.

När tilltron till Bibeln ändras med hänvisning till nutids forskning och vetenskap i fråga om kön, kan detta grundat på synen på kön mm inte specifikt särskiljas från andra påståenden från Jesus, Paulus mfl bibliska auktoriteter.  Jesu uppståndelse från dokumenterad död till fysiskt liv, är knappast något som kan bejakas av medicinsk/biologisk forskning.

“Ovetenskaplig” men sant för en bibeltroende

Lasarus som legat 4 dagar i graven kallades av Jesus till livet och Marta och Maria. Fyra dygn inlindad i doftande örter och iordningställd för förmultning kan knappast förklaras  evidensmässigt med nutida vetenskap. Mannen som låg bredvid dammen med funktionsvariation som blev frisk, skulle kunna förklaras som psykologisk terapeutisk slumpmässig förändring, men texten stämmer inte riktigt då heller. Brödundret har av teologer bortförklarats som dokumenterad felaktig beskrivning utan skall istället ses som  beskrivning djup solidaritet där alla tog fram det de hade i gömmorna och på så sätt räckte brödet. Osv. osv. Väldigt mycket av de bibliska texterna kan malas ned med samma argument. Apostlarna sa sig inte ha fysiska gåvor att ge men de de hade gav de i form av befrielse från sjudom. Allt detta kan ses som beskrivningar av godheten i en tid då modern sjukvård inte fanns och då enda hoppet återfanns i annat. Idag säger forskning att vi klarar mycket med modern kunskap dvs Gud som livgivare, skapare och helbrägdagörare är inaktuellt.

I en evangelisk kontext är det samma Gud ännu, Dvs Gud har inte förändrats. Än idag ger han befrielse från sjukdom, upprättar människor, befriar från synd och helar brustenhet. men än idag överskrider han naturlagarna.

Nedanstående Youtubeklipp av från Tabernaklet Göteborgs baptistförsamling oh pastor Micael ger i sin undervisning en biblisk kunskap om värderingsförändringar i förhållande till tro på Bibeln som Guds ord.

S. Hur är det när det gäller jämställdhet

I Borekulla, Vallersvik, där Sveriges första baptistförsamling bildades utvecklades förutom bibeltro och församlingsgemenskap också ett alternativt styrelsesätt av den kristna församlingen som alternativ till den av den svenska staten styrda kyrkan. Baptisterna utgick från att samtliga medlemmar oaktat kön hade samma rättigheter och samma beslutsrätt.

 

U. Hur skall evangelisation bedrivas (Återkommer i del 5)

V. Era frukter är inte goda

De olika uppfattningarna om hur man skall förstå Bibeln leder till att Equmeniakyrkan drar slutsatsen att “Naturligtvis sker mycket gott i er församling. Men den konflikt vi uppfattat i er församling leder till frukter som inte är goda”  Kyrkoledningen ser såldes mycket gott men också dpölig frukt Denna dåliga frukt tycks uppstå utifrån lanserandet av HBTQ paradigmet i kyrkan och eller bristande iordningställande av en trygg HBTQ -vänlig människosyn. Är det inympade tanke och värderingssystemet kring HBTQ paradigmet som ger dålig frukt ett resultat av de som inympar eller de som finns i församlingsträdet sedan tidigare.

Y. Ni har svårt att skapa trygga miljöer för hbtq personer såsom kyrkan eftersträvar. Innehållande svar på utsaga G , T och delvis fråga R

Bibelns ord om människan som älskad och skapad till Guds barn och avbild är tydlig. Alla är vi Guds barn men alla är vi syndare och i behov av guds nåd och frälsning. Menn när människan avviker från Herren finns konsekvenser väldigt tydliga I texten från Romarbrevet 1 vers 25 ff finns ett samband med texten innan och kopplingen mellan de delarna introduceras i ordet Därför.

Romarbrevet 1.

“Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.”

Paulua  skrev i sitt första brev till Korinterna om vilka som inte “får ärva Guds rike dvs sådana som stod utanför dt Herren tänkt- De som nämns i kap 6 9-10 är ju bl,a, “horkarlar” tjuvaktiga, själviska eller män som ligger med andra män. “- ingen sådan får ärva Guds rike.”

I 1 tim 1 10 redogör aposteln Paulus för sina förmaningar och påpekar att de är framtagna med kärlek till de som är mottagare. Han för också fram en distinkt riktning i sin text om vem lagen är till för:

Så här skriver Paulus i Guds ord:

“Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.  Det målet har vissa missat och förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.

 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt  och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar[a] sin far och mor, för mördare, 10  för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, 11  enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.”

Vad som avses med trygga miljöer för HBTQ personer är inte tydligt. Men antydan torde knappast innefatta att människor skall känna sig fysiska otrygga i en kyrka. Inte heller förföljda eller hotade. De yttranden som finns från kyrkoledningen lutar mer åt att de bibelord som citerats ovan är om de blir tydliga är “hotande”. Är det rädslan att Guds ord  skapar otrygghet om den enskilde faller inom begreppen personer som sysslar med otukt, slavhandleri, lögnaktighet mened, skrävlar, skryter osv samt utövar homosexualitet i sin livsstil. Det finns skäl att förmoda detta. Dvs att församling och kyrka bör nedtona bibelordet eller aldrig ta fram dessa utan förklarande begrepp där desa texter läggs in i en modern bibelsyn. Ordet i sig blir inte levande utan en källa till en mänsklig transformering till begrepp och berställs skulle det kunna avses ge en trygg miljö för “människor” skapade av Gud men som då till en del fått  beteckningen “HBTQ-personer”

 

Otrygg miljö eller trygg människa

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse!

Otrygg miljö med förbön bibeltro och frälsningsförkunnelse

Det har skett en intressant glidning i begreppen. En traditionell beskrivning är ju en “människa” eller en “person”. En “människa” kan ju ha en sexuell läggning som avviker mot flertalets. En person kan ha en viss sexuell orientering, läggning eller utlevelse men betoningen av människan och personen som jämställd, jämlik eller identiskt med flertalet kan öppna för andra förklaringar. Med det populära begreppet “HBTQ personer” läggs in något bredare och djupare än att det är personer lika och jämlika med andra där skillnaden är utlevnad eller orienteringen av den sexuella lusten eller längtan. Detta kan ses som en modern omformning av de grundläggande värderingarna av människorna. Till man och kvinna skapade.

The Best Kink Looks at London Pride 2022

Equmeniakyrkans kyrkoledare, andliga ledare, gillar att gå i Pride tåg. Är det månne sådana tåg som ger de trygga miljöer som kyrkan eftersträvar?

I kommande del 5…

sker en sammanfattning och övergripande analys kring de särskilda tendenser och värderingar synsätt som kanske rätt tydligt kan skönjas i texterna och citaten. Frågan som kommer att belysas är bland annat om synen på församlingen som Kristi kropp i förhållande till den nutida församlingen som en folkrörelse-organisation och tilltron till Bibeln som Guds ord.Missa inte del 5!

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *