OM ORDENS INNEHÅLL, FORM, BETYDELSE OCH EFFEKTER I MIN EGEN SJÄL OCH I MITT LIV

  • Om “Tomhetens välde”

“Romarbrevet 8:20–21

”Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas” 

Texten fångade intresset.

Paulus formade orden i sitt brev till Romarna. Det verkar uppenbart att han skrev brevet utifrån en andens inspiration och med utgångspunkt från den verklighet han erfaret av sitt liv och sin omgivning.

Det finns väldigt många indicier idag på att människor i Sverige idag upplever en inre tomhet. Uttrycken om känslan kan ta sig väldigt olika uttryck men en reflektion kan härleda uttrycken till källan.

Idag har det materiellt gott ställt om man jämför med många andra länder. Trots det finns i Sverige betydande brister i den trygghet och välfärd som egentligen borde vara självklar.

Politiken förklarar dagligen att bristerna i välfärden som uppenbaras i texter ord och begrepp såsom:

utanförskap,

ghettomiljöer,

kriminalitet,

skadegörelse,

våld,

mord,

våldtäkter,

skjutningar

–  ja det mesta av tidens elände förklaras på brister i den sociala strukturen såsom: inkomster,

arbetslöshet,

dåliga bostäder,

för små bostäder/trångboddhet

brist på fritidsgårdar,

för få poliser socionomer, och pedagoger mm.

Brister i skolmiljön

Med den politiska verktygslåda som finns och som utvecklas bemöts problemen med de verktyg som används alltför länge. I återupprepande av lösningar som inte mätbart minskat tex mord eller våldtäkter fortsätter dessa att öka.

Politiken och media adderar till sina insatser nya åtgärder. Väldigt ofta mer av samma. Eller ännu mer av samma. En tydligt indikation om varför det är så handlar om  tillämplighet av intersektionalitetsteorin. Den ger en förklaringsmodell som bas för fortsatta åtgärder inom nuvarande politiks ramar och markerar då tydligast behovet av mer av samma.

Sen tilläggs mycket ofta begrepp som att begränsa utanförskap, öka integrering, “alla människors lika värde“, genusteori, transpersoners rättigheter etc. HBTQ frågorna har upptagit en betydande del av politikens engagemang och sprider sig nu för varje dag. Tankarna eller värdesystemen integreras ej sällan i teori och metodik och alltmer till kyrkor och församlingar. Grunden härför  finns allra mest i bibelkritiska sammanhang med utvecklad så kallad “liberalteologi”. Detta sker samtidigt som alla vet att den psykiska ohälsan för många inte minst unga försämras.

Levi Pethrus och Otto Länsberg tycks allt mer fjärran. Tyvärr.

Men… I allt kan vi konstatera att vi aldrig i historien haft så många välfärdsarbetare, psykologer, fritidsledare, pedagoger, förskolor med högutbildade som värnar om våra barns utveckling. Aldrig har vi haft så stor politisk lyhördhet för transfrågor. Aldrig förut har vi låtit en intresseorganisation HBTQ certifiera myndigheter.

Blir vi inte lyckligare då?

Det förefalla vara intressant att undersöka mer om oss. Alkohol, mat, narkotika, sex, shopping och arbetsmissbruk är idag stora problem ur ett socialt, ekonomiskt samt ur ett miljö- hälsoperspektiv. I vårt samhälle och bland oss alla  är  uppenbart bevis på att många människor inte mår bra Man upplever tomhet som de försöker döva, vilket dessvärre många gånger medför ödesdigra konsekvenser.

Orden som bländar och luras.

Du har hört denna fras många gånger:

-Alla människors lika värde-

Häri denna kyrka är “pridevägen” en matta som leder fram till korset.Hur tänke de här månntro?

En organisation och många politiker har lagt ned tid energi och pengar på att marknadsföra dessa ord som fungerar som en inkörsport till att det som kallas HBTQ frågorna prioriteras högt. Till och med Försvarsmakten jobbar med dessa frågor. Till politikens nöjsamhet finns nog skäl att konstatera.

Men…. Läser man ett något äldre dokument såsom FNs deklaration om mänskliga rättigheter är inget av det som ligger inom regnbågsfanans koncept utanför vad FN och alla nationer fastställt. Sedan väldigt många år tillbaka i tiden. Lägg särskilt märke till FN artikel 7 om diskriminering.  Det finns starka skäl att fundera över bakgrunden till den medialt och politiska starka betoningen av begreppet Alla människors lika värde…då detta fastlagts av alla världens nationer mycket tydligt och för många år sedan. Kan det helt enkelt blivit så att en intresseorganisation och politiska system nästan “kidnappat orden” i sina specifika syften.

Denna “verbala kidnappning” måste då anses vara synnerligen framgångsrik. Lite av kejsarens nyare garderob,

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 7. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Och Guds ord då?

I ! Mosebok kap 1 kan vi läsa_

126

Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.«

27

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

28

Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.

Omvändelsens modernitet

En arme av soldater för Omvändelse och Frälsning genom Jesus

Omvändelse eller ordet “omvändelseterapi” har blivit uppmärksammat. I tidningsartiklar och media har kyrkor, enskilda kristna och kristna ledare nagelfarits i avsikt att granska huruvida man arbetar med omvändelse.

Ordet “terapi” fördjupar  OMVÄNDELSE som en slags psykodynamisk eller biologisk verksamhet. Som en terapi inom ramen för legitimerad personal eller motsvarande. Kanske avses en bred beteckning någon slags kvasimedicinsk personlighetsförändring,

I kristen kontext har “omvändelseterapi” inte funnits tidigare. Trots det vll flera politiska partier förbjuda det och koppla det till fördelning av skattemedel.Bön för människor som drabbats av sjukdomar eller problem av allehanda art av har dock funnits allt sedan Jesus visade vägen.

När Frälsningsarmen sjunger “Pärleporten” eller marscherar genom städen inbjuder man alltid till OMVÄNDELSE och Frälsning i Jesus. Denna förbön verkar dock som om media och politiker låter passera utan uppmärksamhet, 

Sebastian Stakset förkunnar alltid Omvändelse och Inbjuder alltid till Omvändelse, frälsning och förnyad livsinriktningNär LP verksamhet biträder missbrukare med att visa på vägen till ett nytt liv då är det omvändelse från droger till Jesus som förkunnas. När Sebastian Stakset predikar och anknyter till det egna livet då är det Omvändelse.

DET UNDERFÖRSTÅDDA INNEHÅLLET I DET MEDILA ORDET OMVÄNDELSETERAPI ÄR ATT NÅGON KYRKA KRISTEN ELLER PASTOR INTE FÅ BEDJA MED NÅGON SOM ÖNSKAR OMVÄNDELSE INOM JUST OMRÅDET SEXUELL UTLEVNAD OCH IDENTITET.

Begreppet syns inte ha någon annan betydelse än just inom det sexuella området. Hittills.

OMVÄNDELSETERAPI har funnit i många år inomsåväl offentlig samhällsdriven som i kristen missbruksvård, Medialt har nu begreppets innehåll flyttat till en nu helt begränsad del av språkförståelsen. En förflyttning som effektivt slår igenom mediabrus. Omvändelsebegreppet är i dessa sekulära fall brukat inom förändring av livsstil från tex droger till bejakande liv i drogfrihet,

Om att “komma ut” och att “komma hem” och att få “komma in”.

Den politiska och mediala kritiken kring själavård har helt dominerats av frågor där enskilda påstås söka vägledning om homosexualiteten och den kristna tron. Presumtivt förutsätts det sm att den som söker vägledning “vill komma ut” från “garderoben” till ett liv i frihet i ett homosexuellt liv. Den uttalade kritiken handlar om att själavårdaren använder Bibeln som slagträ och “syndighetsförklarar” den enskildes önskan i att få komma ut.

Men är det enbart detta allt Pride-ande handlar om. Att komma ut……

Om man utgår från att olika människor har en naturlig sexuell läggning som kan förljugas, förtryckas och förändras och blomma ut beroende på kontext bör detta också gälla i motsatt riktning mot den som begreppet idag avser att täcka. Alltså att personer som upplevt sig vara och levt ut ett fullt homosexuellt liv kommer ut ur den livsstilen som heterosexuell.

Är själavård tillåten i den samhälleliga världen om en person med sådana tankar söker stöd i den själv valda processen? Eller kan livsförändringen enbart ske åt ett speciellt håll?

Det är nog ganska uppenbart att intresseorganisationerna med politikerna framför sig inte ser den omvandlingen som en frivillig önskan från den enskilde som något alls möjligt.

Men Guds ord ger oss möjligheten att få komma in i Guds famn och att få “komma in”.

Problemenatiskt att gå ifrån Guds ord

Ordet Omvändelse finns på många ställen i Bibeln.  Att bortse från det centrala i begreppet är att borse från det cetrala i kristen tro och liv i gemenskap med Jesus.

Några exempel:

och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus.

Paulus sade: “Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus.

Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.
Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?
Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,
men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.

 

Den förlorade sonen. Han lämnade garderoben levde som han ville och fick efter allt komma hem. Lukas evangelium.

Den bibliska texten om den förlorade sonen är viktig för att visa på hurdan Gud är. Sonen som “fick kommat ut” och leva som hn ville gjorde det och fnn till lut att det fanns ett nnat liv. Skammen över det misslyckade livet var stor. Trots det öppnades Faderns famn och glädjen var så stor över sonen som ville  komma in och komma hem igen. Lukas 11 11-32

Rembrants bild av den förlorade sonen och den kärleksfulle Fadern

Så tomhetens välde råder

Det är nog för väldigt många uppenbart att vi lever i en tid som kategoriseras av begreppet TOMHETENS VÄLDE.

Att tänka på sig själv premieras och belönas. Mycket av vardagen handlar om förverkligande av “jaget”. Vi strävar dagligen efter mer av samma. Ökad konsumtion, ökad lycka, största vinsten, bästa jobbet, mesta njutningen och ökad välfärd. Kraftigare markörer av framgång insiktsfullhet, klokhet och uppskattning  omvärlden.

De första lärjungarna följde Jesus i spåren. De blev utsatta hånade och nästan alla avrättade. Det är absolut inget mål tvärtom. Men tvärtom det är inte få som fått och får lida för att man håller namnet Jesus högst och Guds ord helt som Guds röst till oss idag.

Mitt eget liv kan förändras från tomhet till gemenskap med Honom som är den förlorade sonens Far. Din Far också.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Debatt, Okategoriserade, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *